Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: "Kan jag ta med mitt aktiebolag till Spanien?"

Jag är idag bosatt i Sverige och har de senaste åren arbetat en del som IT-konsult och fakturerat det via mitt aktiebolag. Nu har jag tröttnat på det svenska klimatet och flyttar med familjen till Solkusten. Kan jag i flytten även ta med mitt aktiebolag till Spanien?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Tack för din fråga. Inom EU gäller fri rörlighet för varor, kapital och tjänster. Det är det som gör att svenska medborgare kan flytta, till exempel, till Spanien utan att ansöka om särskilt tillstånd för detta.

Fri rörlighet omfattar inte bara fysiska personer utan även bolag. EU har skapat en särskild form av bolag som till sin konstruktion skall vara ”lätta” att flytta mellan medlemsstaterna, ett så kallat ”EU-aktiebolag”. Det finns även EU-lagstiftning som tillåter fusion av bolag från olika medlemsstater, vilket gör att man i praktiken kan flytta ett bolag från en medlemsstat till en annan.

EU-domstolen har i det s.k. Cartesio-målet i ett obiter dictum uttalat sig om tillåtligheten för en medlemsstat att hindra ett bolag att emigrera till en annan medlemsstat. Domstolen konstaterade att en medlemsstat som hindrar ett bolag från att emigrera till en annan medlemsstat bryter mot EU-rätten.

Detta blir intressant i aktuellt fall enär svensk bolagsrätt idag inte tillåter att ett bolag emigrerar från Sverige, och sett i ljuset av domstolens uttalande strider detta mot EU-rätten. Spansk rätt har emellertid en annan uppfattning om ett bolags möjligheter att flytta och tillåter att ett bolag immigrerar till Spanien. I samband med immigrationen av ett bolag till Spanien skall det utländska bolaget omvandlas till sin spanska motsvarighet, det vill säga ett SA eller ett SL.

Du har rätt att flytta med Ditt aktiebolag till Spanien, men i nuläget torde en ren flytt av aktiebolaget vara en teoretisk möjlighet. Praktiskt sett finns det flera alternativ till hur Du kan gå till väga, inte minst för att vara kostnadseffektiv. Ett alternativ kan till exempel vara att likvidera det svenska aktiebolaget och stifta ett nytt spanskt bolag.

Vi kan givetvis hjälpa Dig med att både likvidera det svenska aktiebolaget och att stifta ett nytt spanskt bolag. Du är välkommen att kontakta oss för ett första möte.