Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Kan min advokat uppbära köpeskillingen när jag säljer min fastighet?

Din fråga är av mycket stor vikt för tilltron till advokatyrket. Den centrala regeln för advokater verksamma inom EU är att denne är skyldig att på ett särskilt konto, kallat klientmedelskonto, hålla medel som han anförtrotts skilda från sina egna medel. Medel som finns på ett klientmedelskonto kan inte bli föremål för utmätning eller andra verkställighetsåtgärder som är riktade mot advokaten.


Av advokat Göran Rise

En advokat som ”lånar” på sitt klientmedelskonto gör sig skyldig till brott, nämligen förskingring. Detta är en så allvarlig försyndelse att advokaten omgående skall uteslutas ur det advokatsamfund han tillhör. 
En av advokatens viktigaste uppgifter är att skydda sin klient och tillse att klienten inte lider någon skada. Detta är grundstenen i advokatyrket.

En svensk advokat har en obligatorisk försäkring, som täcker brott av advokaten gentemot klienten, t.ex. förskingring. Klienten får genom försäkringen full gottgörelse för vad hans advokat tillgodogjort sig av klientmedlen. För mig som svensk advokat är detta självklart!

Vad händer då om en spansk abogado förskingrar medel som tillhör klienten? Enligt den advokatförsäkring som en spansk advokat tecknar kan den inte omfattas av brott som den spanska advokaten begår mot sin klient, t.ex. förskingring. Klienten saknar sålunda försäkringsskydd.

Jag har nu haft fall där spansk advokat tillgodogjort sig klientmedel utan att klienten fått någon som helst upprättelse.

Jag har varit i kontakt med det spanska advokatsamfundet, som för mig uppgett, att någon sådan försäkring inte finns tillgänglig för spanska advokater!

Jag tycker att detta är synnerligen anmärkningsvärt och dessutom ett betydande avsteg från vår grundläggande skyldighet att hålla våra klienter skadelösa. Frågan är så viktig att jag nu kommer att föra upp den på dagordningen för god advokatsed inom EU.