Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vi är tre familjer, som gemensamt ska köpa en lägenhet på Costa del Sol. Vad ger Du oss för juridiska råd?

Svar: Ni behöver vända er till en advokat. Här kommer dock några råd på vägen.


 Av advokat Göran Rise

1. Ni måste först bestämma Er för vilken fysisk person, som skall representera familjen, då en familj inte kan stå som köpare eftersom begreppet familj saknar juridisk relevans.

 

2. Ni skall upprätta ett avtal, som till en början skall bestämma vilken lag som skall tillämpas på Era mellanhavanden, då en lägenhet är fast egendom och sådan styrs av spansk rätt. 
 
3. Ni skall upprätta ett s.k. kompanjonavtal, då egendomen är gemensamt ägd med 1/3 för var och en. Om Ni har bestämt att svensk rätt skall gälla avseende Ert gemensamma köp är samäganderättslagen – ej sambolagen – tillämplig på Ert innehav av lägenheten.
 
4. Ni skall i kompanjonavtalet bestämma alla villkor för t.ex. nyttjande av lägenheten, fördelning av kostnader, fördelning av eventuella intäkter, hembud m.m.
 
5. Ni skall också varje år fastställa marknadsvärdet för lägenheten för värdering av var och ens andel i lägenheten. Detta värde skall kunna användas vid bl.a. hembud.
 
6. I kompanjonavtalet skall alla Era löpande och kommande mellanhavanden som gäller lägenheten regleras i samband med och senast, när köpets fullgöres inför notarie.
 
Självfallet måste den advokat, som Ni anlitar inte bara vara kunnig om samäganderättslagens tillämplighet utan även avseende flera andra svenska lagar såsom Äktenskapsbalken, eventuellt Sambolagen, Ärvdabalken, Handelsbalken och skatterättsliga lagar och innehållet i dubbelbeskattnings-avtalet mellan Sverige och Spanien.
 
Det är sålunda en mängd juridiska problem som skall lösas.
 
Lycka till!