Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Jag har ett svenskt testamente, som jag vill göra vissa ändringar i avseende mina tillgångar i Spanien. Måste jag resa till Sverige för detta?

Göran Rise
Göran Rise
Jag utgår ifrån att Du är svensk medborgare och bosatt i Spanien med egendom här. Det testamente, som Du upprättat i Sverige enligt de formkrav som gäller enligt svensk rätt, medför att testamentet också är giltigt i Spanien vid fördelning av Din spanska egendom.


Av advokat Göran Rise

Ett tillägg till testamente skall enligt svensk rätt göras enligt samma formkrav som gäller för upprättande av testamente, se 10 Kap Ärvdabalken.

I korthet skall testamentet upprättas skriftligen och undertecknas av Dig inför två vittnen, som skall känna till handlingens egenskap av testamente, men inte dess innehåll.

Du behöver inte resa till Sverige utan tillägget kan göras i Spanien med iakttagande av formkraven i Ärvdabalken.

Ett svenskt testamente registreras inte och kan när som helst ändras, t.ex. genom att Du river sönder det, i motsats till ett testamente som upprättats enligt spansk lag inför notarius publicus.

Ett testamente som upprättats i Spanien enligt spanska formkrav är i princip giltigt i Sverige vid fördelning av egendom i Spanien.

På min advokatbyrå har vi vid åtskilliga tillfällen bistått svenskar med upprättande av testamenten jämte ändringar och tillägg. Kostnaderna härför kan beräknas till ca 500 Euro, såvida inte en noggrann arvskatteplanering måste göras, vilket kan vara nödvändigt, med bl.a. beräknar av spansk arvskatt m.m.