Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Vi är sambo och äger tillsammans en bostad i Spanien. Vad händer om en av oss avlider?

Vi är sambo och äger tillsammans en bostad i Spanien. Vad händer om en av oss avlider?


Av advokat Göran Rise
 
Jag utgår ifrån att ni är svenska medborgare och sambo enligt svensk lag dvs. att ni stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll.
 
Om bostaden är er permanentbostad är den att betrakta som samboegendom och skall skiftas genom bodelning efter den först avlidne med tillämpning av svensk rätt. Detta under förutsättning av att ni genom avtal bestämt att svensk rätt skall vara tillämplig om ni haft hemvist i Spanien i mer än två år. 
 
Samboegendom upplöses alltså vid den enes död genom bodelning. Den efterlevande har sålunda rätt att få hälften av egendomens värde tillskiftad på sig utan skattekonsekvenser. 
 
För det fall den efterlevande genom testamente erhåller resterande del i arv kommer spansk arvskatt att utgå på denna lott. 
 
Om ni inte registrerat Ert samboförhållande i Spanien enligt spansk formalia kan arvskatten bli avsevärd, då icke-registrerade sambo betalar arvskatt enligt klass IV. Om samboförhållandet är registrerat i Spanien är efterlevande sambo jämställd med efterlevande make eller maka enligt klass II.
 
Om bostaden är er fritidsbostad gäller inte sambolagen utan samäganderättslagen från 1904 alternativt spansk rätt. Fritidsbostaden kommer då att tillfalla den avlidnes arvingar, såvida inte ett testamente förordnar annorledes.