Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

“Equity Release: Är det möjligt att minska den spanska arv- och gåvoskatten genom kontraktering av den finansiella produkt som kallas Equity Release?

Skattebetalare som är obegränsat skattskyldiga i Spanien (det vill säga de som har skatterättslig hemvist i Spanien), är skyldiga att betala skatt på de totala tillgångarna och rättigheterna, oavsett var tillgångarna och rättigheterna är belägna. I dessa fall bör man beakta såväl bostaden, inteckningen och investeringsfonden för att beräkna skatten korrekt.


För de skattebetalare som är begränsat skattskyldiga i Spanien (det vill säga de som har sin skatterättliga hemvist utanför Spanien) måste vi rätta oss efter vad som stadgas i den spanska arvsskattelagen (Ley del Impuesto sobre Sucesiones). Nämnda lag stadgar att de skattebetalare som är begränsat skattskyldiga i Spanien ska betala skatt för arv av tillgångar som är belägna i Spanien, samt för rättigheter som kan utövas eller som ska uppfyllas i Spanien, oavsett tillgångarnas och rättigheternas beskaffenhet. Lagen nämner särskilt fast egendom som är belägen i Spanien och lös egendom som belastar fast egendom som är belägen i Spanien, även om den lösa egendomen vid den tidpunkt då den beskattningsgrundande händelsen inträffar befinner sig utanför Spanien på grund av tillfälliga omständigheter.

Skatten krävs i enlighet med den faktiska beskaffenheten av handlingen eller avtalet som är bakgrunden till förvärvet, oavsett vilken form eller benämning som parterna har använt.   Det är tydligt att den genomförda transaktionen inte påverkar arvlåtarens arvsmassa, därför kan man inte påverka den beskattningsgrundande händelsen genom fysisk utlokalisering i olika länder.

Dessutom stadgar den spanska civillagen (Código civil) att pengar är lös egendom. Utifrån låneavtalet kan vi dra slutsatsen att investeringsfonden (lös egendom) direkt belastar den fasta egendomen, eftersom den garanterar tillbakabetalningen av lånet som belastar den fasta egendomen. Medan belastningen varar, är investeringsfonden alltså lös egendom som ska inkluderas vid likvidation av arvsskatt på den plats där den fasta egendomen är belägen.

Vi kan särskilt nämna, vad gäller avdrag för inteckningar för skattebetalare som är begränsat skattskyldiga, att inteckningen i vilket fall som helst är en rättighet som tillhör långivaren och att rättigheten ska uppfyllas i Spanien. Därmed är inteckningen en del av arvsmassan för skattebetalare som är begränsat skattskyldiga i Spanien.  Den spanska arvsskattelagen stadgar generellt att det är möjligt att dra av arvlåtarens skulder, under förutsättning att skulderna bestyrks genom dokument som har utfärdats inför notarius publicus. Den spanska skattemyndigheten kan kräva att skulden bekräftas på dokument som utfärdas inför notarius publicus av arvtagarna i närvaro av borgenären (långivaren). Eftersom betalningen av skulden garanteras av en investeringsfond är det inte möjligt att få en sådan bekräftelse.

Därmed kan man inte skilja inteckningen från investeringsfonden när skattskyldigheten är förknippad med arv av egendom som är belägen i Spanien.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.