Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Samäganderätt till fastighet belägen i Spanien

När flera personer tillsammans förvärvar en fastighet, till exempel genom arv eller köp, uppstår frågor om de juridiska konsekvenserna som följer där av. Samäganderätten regleras i Código Civil (den spanska civillagen). Samägarna kan ingå avtal med varandra


Samäganderätten innebär att en odelad egendom tillhör alla samägare gemensamt. Varje samägare har en viss andel, men andelen är inte knuten till en viss del av egendomen. Det är viktigt att samägarna är inskrivna i Registro de la Propiedad (fastighetsregistret) och att de registrerar hur stora andelar var och en av dem äger. Om tvist uppstår och samäganderätten inte är registrerad kan det innebära problem som inte går att avhjälpa.

Vilka rättigheter och skyldigheter har var och en av samägarna?
Varje samägare har rätt att använda fastigheten för det ändamål som den är avsedd för, under förutsättning att användningen inte strider mot kollektivets intressen och att den inte begränsar de andra samägarnas rättigheter. Därför bör samägarna sinsemellan komma överens för att avgöra vem som får använda fastigheten vid varje tillfälle och för vilket ändamål. Varje samägare är skyldig att betala utgifter för underhåll i förhållande till sin andel. Befrielse från denna skyldighet är endast möjlig om man avstår från samäganderätten.

Måste alla beslut fattas gemensamt?
För att svara på denna fråga måste man först veta vilket beslut som ska fattas.  En samägare kan, utan att ha stöd av majoriteten av rösterna, besluta över reparationer som genomförs i syfte att bevara och underhålla fastigheten. Om beslutet gäller förvaltning eller reparationsarbeten som utökar fastighetens användningsområde (till exempel att anlita en trädgårdsmästare), måste man ha stöd av majoriteten av rösterna. För att genomföra förändringar som påverkar fastigheten (till exempel att sätta upp ett växthus), krävs samtycke från alla samägare, även om förändringen innebär förbättring av fastigheten.

Kan en samägare sälja sin andel?
Varje samägare kan fritt disponera över sin andel. Alltså kan varje samägare sälja sin andel, men man måste alltid respektera att de andra samägarna har förköpsrätt. I praktiken är det svårt att hitta en köpare av en andel i en fastighet, i stället för en bestämd del av fastigheten eller av tomten.

Finns det några andra sätt för en samägare att gå ur samägandeskapet?
Ingen samägare är skyldig att stanna kvar i samägandeskapet. Dock är samägarnas möjligheter helt beroende av om det är möjligt att dela fastigheten eller ej. Om det är möjligt att dela fastigheten, har samägaren rätt att när som helst kräva att fastigheten delas. Juridiskt sett genomförs delningen genom underskrift av dokument som utfärdas av notarius publicus och som därefter skrivs in i Registro de la Propiedad (fastighetsregistret). Det är möjligt att vissa delar av tomten (till exempel trädgården) fortsätter att ägas gemensamt. Om fastigheten inte kan delas (till exempel om den är för liten för att delas i två bostäder) måste samägarna komma överens om vem av dem som ska behålla fastigheten. Den samägare som behåller den fullständiga äganderätten måste gottgöra de andra samägarnas andelar. Om samägarna inte kan komma överens (till exempel om ingen av samägarna har möjlighet att köpa ut de andra samägarnas andelar), ska fastigheten säljas och därefter ska försäljningspriset fördelas mellan samägarna, i förhållande till deras respektive andelar. Detta förfarande kan bli problematiskt om någon av samägarna inte vill sälja fastigheten. I så fall återstår endast den rättsliga vägen (det vill säga att vända sig till domstol) som kan leda till tvångsauktion av fastigheten.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.